CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTERREY BAY - ALB

UNS vazhdon me rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar me universitetet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë drejtim përfshihet edhe marrveshja e re për shkëmbim studentor me univerditetin lartë të ranguar në ShBA, California State University – Monterey Bay. Me marrveshjen për shkëmbim studentësh mundësohet studentët  e UNStë shkojnë në qëndrim studentor në California State University – Monterey Bay, pa paguar pa paguar tarifa shtesë për shkollim në universitetin amerikan, dhe në bazë të reciprocitetit dhe studentët nga Shtetet e Bashkuara do të vijnë për të studiuar në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës.

UNS  fton të gjithë studentëtqë janë të interesuar për qëndrim studentor  në California State University – Monterey Bay, të fillojnë me aplikim në semestrin e ardhshëm.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTERREY BAY - MK

Меѓународниот Универзитет во Струга продолжува со збогатувањето на меѓународната соработка со универзитети од Соединетите Американски Држави. Во таа насока е и склучувањето на новиот договор за студентска размена со реномираниот универзитет од САД, California State University – Monterey Bay. Со договорот за студентска размена се овозможува студентите на МУС да одат на студентски престој на California State University – Monterey Bay, без притоа да плаќаат дополнително школарина на универзитетот во САД, при што на база на реципроцитет и студентите од САД ќе доаѓаат на студентски престој во Меѓународниот Универзитет во Струга.

Меѓународниот Универзитет во Струга ги повикува сите студенти кои се заинтересирани за студентски престој на California State University – Monterey Bay да започнат со аплицирање за престој во наредниот семестар.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTERREY BAY - ENG

The International University of Struga continues with its great achievements in the field of international cooperation with universities from the United States. Therefore ,the signing of a new student exchange agreement with the renowned American  university , California State University, Monterey Bay, is yet another example. The student exchange agreement shall offer the IUS students an opportunity for student stay at the California State University,Monterey Bay, without paying additional tuition fees to the US university, and on reciprocity, also students from the United States will be able to come for a student stay at the International University of Struga.
The International University of Struga invites all students who are interested in a student stay at the California State University, Monterey Bay to apply for a stay in the next semester.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTERREY BAY - TUR

Uluslararası Struga Üniversitesi Amerika Bileşik Devletleri Üniversiteleriyle uluslararası işbirliğini zengileştirmeye ve pekiştirmeye devam etmektedir. ABD,nin saygın Üniversitesi olan California State University- Monterey Bay imzalanan yeni öğrenci değişim sözleşmesi bu yöndendir.

İşbu sözleşme ile USÜ öğrencileri California State University – Monterey, ABD,ye gidip öğrenci değişimlerini gerçekleştirebilirler ve bunu için ekstardan Amerika Üniversitesine okul ücreti yatırmaları gerekmez yani sözleşmenin karşılıklılık maddesine göre ABD,den de öğrenciler Uluslararası Struga Üniversitesine öğrenci değişimi için gelecektir.

Uluslararası Struga Üniversitesi bahar sömestresinde California State University – Monterey Bay öğrenci değişiminden yararlanmak isteyen tüm öğrecilerine başvuruda bulunmaları için çağrıda bulunuyor.

TENNESSEE TECH UNIVERSITY - ALB

TENNESSEE TECH UNIVERSITY është një ndër universitetet më të vjetra në Sh.B.A, ku fillesat e saj datojnë që nga fillimi I mileniumit të kaluar- 1909, me themelin e universitetit University of Dixie, si institucion privat I arsimit të lartë. TENNESSEE TECH UNIVERSITY tani funksionon si universitet shtetëror në të cilin studiojnë 10.000 student. Kampusi I tij është mjaftë I madh dhe përbëhet nga 96 ndërtesa. Universiteti ka të akredituara 44 programe studimi deridiplomike dhe  20 programe postdiplomike.

Memorandumi I bashkpunimit që është lidhur ndërmjet UNS dhe TENNESSEE TECH UNIVERSITY, parashikonë bashkëpunim të gjerë, e cila përveç shkëmbimit të studentëve dhe stafit akademik, mundësonë dhënien e diplomave të dyfishta dhe programe 2+2.

Lidhja e këtij memorandum për bashkëpunim jep shumë mundësi për të gjithë studentët të UNS, të cilët mund të fitojnë diploma të universitetit lartë të ranguar nëSh.B.A.

TENNESSEE TECH UNIVERSITY - MK

TENNESSEE TECH UNIVERSITY е еден од најстарите универзитети во САД, чии почетоци датираат уште од почетокот на минатиот милениум – 1909, кога е основан University of Dixie, како приватна високообразовна институција.  TENNESSEE TECH UNIVERSITY денес функционира како државен универзитет на кој студираат околу 10.000 студенти. Неговиот кампус е огромен и се состои од 96 згради. Универзитетот има акредитирано 44 програми на додипломски студии и 20 програми на последипломски студии.

Меморандумот за соработка кој се склучи помеѓу Меѓународниот Универзитет во Струга и TENNESSEE TECH UNIVERSITY предвидува многу широка соработка, која покрај размена на студенти и академски кадар, предвидува и издавање на двојни дипломи и 2+2 програми.

Склучувањето на овој меморандум за соработка отвара многу можности за сите студенти на МУС, кои можат да се стекнат со диплома на високо рангиран универзитет од Соединетите Американски Држави.

TENNESSEE TECH UNIVERSITY - TUR

ABD nin en eski üniversitelerinden biri olan TENNESSEE TECH UNIVERSITY nin kurluşu University of Dixie nin özel yüksek öğrenim kurumu olarak kurulduğu geçen asıra dayanmaktadır  – 1909.

Günümüzde TENNESSEE TECH UNIVERSITY öğrenci sayısı 10.000 olan bir devlet üniversitesi olarak faaliyet göstermektedir. Kampüsü 96 binadan oluşmaktadır. Üniversite lisans programında akredite olmuş 44 eğitim programına ve yüksek lisansta akredite olmuş 20 eğitim programna sahiptir.

Uluslararası Struga Ünivetsitesi ve TENNESSEE TECH UNIVERSITY arasında imzalanan anlaşma çok geniş alanlarda işbirliği öngörmektedir. Buna istinaden akademik kadro ve öğrenci değişim programlarının yanı sıra 2+2 eğitim programları dahil olmak üzere çifte diploma verilecektir. İki üniversite arasında imzalanan işbirliği anlaşması USÜ öğrencilerine birçok olanak sunmasının yanı sıra ABD nin en saygın üniversitelerinden birinden diploma alma şansı da tanımaktadır.

THE UNIVERSITY OF KIEL, GERMANY - ALB

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë ka lidhur marrveshje me Erasmus + për mobilizim të studentëve me universitetin më të njohur në Gjermani- Universiteti I Kil-it.Universiteti I Kilit është një nga universitetet më të vjetra në botë. Fillimet I tij datojn që nga viti 1665. Universiteti I Kilit është universiteti që ka numrin më të madh të studiuesve –12 fitues të çmimit Nobël Përveçkësaj, universiteti ka fonde të mëdha për kërkime shkencore dhe është lartë I ranguar në vendin 151  në listen e Shangajit, për universitetet më të mira në botë. Në universitet studiojnë më shumë se 25,000 student.

Me nënshkrimin e marrveshjes Erasmus + me Universitetin e Kilit  u mundësohet studentëve të UNS, duke përdor fondet e B.E. të realizojnë qëndrim studentor në një nga universitetet më të vjetër dhe më lartë të ranguar – Universiteti I Kilit.

THE UNIVERSITY OF KIEL, GERMANY - MK

Меѓународниот Универзитет во Струга склучи Еразмус + договор за студентска мобилност со најреномираниот универзитет во Германија – Универзитетот од Кил. Универзитетот од Кил е еден од најстарите универзитети во светот. Неговите почетоци датираат уште од далечната 1665 година. Универзитетот од Кил е помеѓу универзитетите во светот кои имаат најголем број истражувачи – добитници на Нобелова награда – 12 нобеловци. Покрај тоа, универзитетот располага со огромни фондови за научни истражувања,  и е рангиран на високото 151 место на Шангајската листа на најдобри универзитети во светот. На универзитетот студираат повеќе од 25,000 студенти.

 

Со потпишувањето на Еразмус + договорот со Универзитетот од Кил им се овозможува на студентите на МУС преку користење на фондови на Европската Унија да остварат студентски престој на еден од најреномираните, најстарите и највисоко рангираните универзитети во светот – Универзитетот од Кил.

THE UNIVERSITY OF KIEL, GERMANY - ENG

The International University of Struga concluded an Erasmus + agreement for student mobility with the most renowned university in Germany –The University of Kiel. The University of Kiel is one of the oldest universities in the world. Its was founded back in 1665. It is among the universities that have the largest number of researchers – Nobel Prize winners, that is 12 Nobel laureates. In addition, the university has huge funds for scientific research  and has been ranked  151st on the Shanghai list of the best universities in the world.The university has approximately 25,000 students today.

By signing the Erasmus + agreement with the University of Kiel, students of the IUS  are provided with funds given by the  European Union  for a student stay at one of the most renowned, oldest and highest-ranked universities in the world – The University of Kiel.

THE UNIVERSITY OF KIEL, GERMANY - TUR

Uluslararası Struga Üniversitesi Almanyanın en çnde gelen üniversitelerinden biri olan Kil Üniversitesi ile öğrenci değişim programı Erasmus + kapsamında anlaşma imzalamıştır.  Kil Üniversitesi dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak bilinmektedir. Kökleri 1665 yılına dayanmaktadır. Sözkonusu üniversitede çalışan ve  nobel ödülü kazanmış araştırmacıların sayısı 12 dir. Bunun yanı sıra Üniversite birçok bilimsel araştırma kaynağına sahiptir ve Dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı Şangay listesinde 151.sırada yer almaktadır. Üniversitede 25.000 öğrenci eğitim almaktadır.

Kil Üniversitesi ile Erasmus + anlaşmasının imzalanması ile USÜ öğrencilerine Avrupa Bieliği kaynaklarını kullanarak dünyanın en önde gelen ve en eski üniversitelerinden biri olan Kil Üniversitesinde oturum izni olanağı sunulmuştur.

OTHER COLLABORATIONS

University of California, Irvine, USA

The conclusion of a cooperation agreement with the University of California – Irvine is one of the most significant events in the history of the International University of Struga, given the impressive features and the ranking of the university globally. The University of California – Irvine is ranked as the 3rd best public university in the United States by Money Magazine. In addition, Times Higher Education ranks the University of California-Irvine as 4th in the world and 1st in the United States among universities which are younger than 50 years. Other than these accolades, University of California, Irvine is repeatedly ranked high on the Shanghai list of best universities, where it ranks between 40-50th place. In the past years, three professors of the University of California, Irvine won the Nobel Prize. The total number of students is about 32,000, with about 9,700 employees. University of California, Irvine enables studies of approximately 200 degree programs at the undergraduate, master and doctoral studies. The campus is spread over 1,500 acres and is adjacent to the coast of the Pacific Ocean.

 

Michigan State University, USA

Michigan State University is one of the oldest universities in the United States. Its roots date back to the distant 1862. The university has more than 200 study programs and around 35,000 students.
Michigan State University is one of the highest ranked universities in the world. According to the ranking of Times Higher Education World University Rankings, MSU has been ranked 21st among state universities, 41th among all universities in the United States and 101th globally. On the Shanghai List of the Best Universities, the University of Michigan is continuously ranked among the top 100 universities in the world.

 

University of Kiel, Germany

Kiel University is one of the oldest universities in the world. Its beginnings date back to 1665. Kiel University is among the world’s largest universities that have the largest number of researchers – Nobel Prize winners – 12 Nobel laureates. In addition, the university has huge funds for scientific research and has been ranked 151st on the Shanghai list of the best universities in the world. More than 25,000 students study at the university.

 

University of Sao Paolo, Brasil

The University of São Paulo (PortugueseUniversidade de São Paulo, USP) is a public university in the Brazilian state of São Paulo. It is the largest Brazilian public university and the country’s most prestigious educational institution, the best university in South America, and holds a high reputation among world universities, being ranked 51-60 worldwide in reputation by the Times Higher Education World University Rankings. USP is involved in teaching, research and university extension in all areas of knowledge, offering a broad range of courses.

The university has subsequently created new departments, becoming one of the largest institutions of higher education in Latin America, with approximately 90,000 enrolled students. USP was ranked 19th worldwide in a rank based on the number of alumni who became CEOs in the world’s 500 largest companies, and also classed in the top 100 worldwide in the Global Employability University Ranking. In terms of research, USP is Brazil’s largest research institution, producing more than 25% of the scientific papers published by Brazilian researchers in high quality conferences and journals. In 2015, out of 36 subjects, the QS World University Rankings ranked USP in the top 50 in eight subjects. According to the Shangai Ranking the Sao Paolo University is ranked 101st place.

 

University of Milano, Italy

It is one of the best universities in Europe and the best in Italy. According to statistics, the University of Milan is the largest university in Europe, with over 65 000 students, 2 500 members of the scientific and academic staff and 2300 members of the administrative staff. The University of Milan has 9 schools and offers 134 undergraduate and graduate courses,92 specialization schools and 21 doctoral schools. Besides being the largest university in Europe, the University of Milan is also one of the oldest universities. It dates back to the distant 1792. By joining various schools and through continuous upgrading and enrichment of schools and curricula it has become the best university in Italy.
The total university surface area is about 500 000m2, where most of the schools are located in the monumental historic buildings dating from the 15th, 17th and 18th centuries.
The international importance and performance of the University of Milan is also confirmed by international ratings, according to which the University of Milan is ranked 1st in Italy. On the Shanghai list of the best universities in the world, the University of Milan is ranked between 101-150 in the world, 35 – 56 in Europe and it is ranked number 1 in Italy.

 

 University of Szeged, Hungary

The University of Szeged, Hungary is among the top 500 Universities according to the Shanghai list. It is one of the biggest Universities in Hungary, with more than 30.000 students, 12.000 employees and the academic staff is counted to be more than 2.200. This University implements education for undergraduate, post graduate and doctoral studies.  In December 2015 despite the Agreement for collaboration, IUS has also signed the agreement for dual degree cooperation with the University of Szeged.

 

University of Florence, Italy

The University of Florence is one of the most reputed high educational institutions not only in Italy, but also in the whole Europe. It is ranked on the 200th place of the Shanghai academic ranking of the top 500 universities in the world. It is a very old state university, which originates from 1321. There are 12 faculties within the university and there are enrolled more than 60.000 students.

 

Macquaire University, Australia

Macquarie University is a public research university based in Sydney, Australia, in the suburb of Macquarie Park. The university was founded in 1964. The university currently comprises 35 departments within five faculties.

 

University of Stirling, London Academy of Diplomacy

The University of Stirling is established with the Royal Charter of 1967, and it is the first new university on the Scotland territory, after 1582, when the Edinburg University is established.  It is situated in a huge area of 3.2 km and it is considered as one of the best campuses in the world. There are 8 schools and 15 departments within the University of Stirling. There are enrolled 11.000 students only in the academic year 2013/2014.

The Diplomatic Academy of London is the most reputed diplomatic academy in the world, situated in the heart of the London. There are three study programs within the academy. IUS and the University of Stirling also have dual degree cooperation.

 

Kindai University, Japan

Kindai University is one of the oldest and most famous universities in Japan. The university dates its foundation to the establishment of Osaka Technical College. The name of the university had been Kinki University since its establishment in 1949, however, in 2014 the university announced that its name would officially change to Kindai. Kindai University is comprised of 13 faculties with 48 departments, in the fields of law, economics, business management, agriculture, information technology, engineering, biology, medicine, pharmaceutical sciences, and more. It has 6 campuses which are located in the second largest city of Japan, Osaka. More than 920 people who work full-time are part of the academic staff and there are more than 30,000 undergraduate students.

Tennessee Tech University, USA

Tennessee Tech University is one of the oldest universities in the United States, it was formerly known as University of Dixie, the name under which it was founded as a private institution back in 1909. Today Tennessee Tech University is an accredited public university which enrolls around 10,000 students. Its campus is huge and has 96 buildings. The University has a total of  44 bachelor’s degree programs and 20 postgraduate programs.

 

Clarion University, USA

Clarion University of Pennsylvania is one of the oldest universities in the world founded in the distant 1867. It is  is one of the 14 higher education institutions that are part of the Pennsylvania State System of Higher Education(PASSHE).

 

Virginia International University, USA

Virginia International University is a private, non-profit higher education institution in the United States established in 1998. It offers several degree programs which are organized in the fields of economics, political science, computer science, languages and more. The university is especially renowned for its online studies.

California state university, Monterey Bay, USA

California State university is a public university in the 23-campus California State University system, located in Marina and Seaside, in Monterey CountyCalifornia. CSUMB was founded in 1994. Classes began August 28, 1995. It was the 21st campus in the California State University System. The university offers 23 bachelor’s degrees, 7 master’s degrees, and teaching credentials.

 

Concordia University of Edmonton, Canada

Concordia University of Edmonton previously Concordia University College of Alberta, is an independent publicly funded university in EdmontonAlbertaCanada. Accredited under the Alberta Post-secondary Learning Act, Concordia is primarily funded by the Government of Alberta, tuition, and private donations.

 

British Institute of Technology, England 

The British Institute of Technology, England (BITE) is a private educational institute, also involved in consultancy and research, whose main campus is located in the London, England. As of 2012, BITE was the 5th largest private higher educational establishment in the UK by number of students.

 

Rey (KING) Juan Carlos University, Spain

University Rey Juan Carlos is located in Madrid, Spain. It is one of the most renowned universities in Spain, and is second for the number of students in the region of Madrid. The university is named after King Juan Carlos 1. There are 4 campuses in this university.  University organizes courses of three study cycles – undergraduate, postgraduate and doctoral studies. It offers 64 study programs, 44 dual degrees, the possibility to study in English language, online studies etc.

 

University of Campanio Luigi Vanviteli, Italy

The University of Campania “Luigi Vanvitelli” (Second University of Naples, before the change of name), known as SUN, was established in 1991 (Decree MURST, 25 March) with the aim of relieving the overcrowded conditions of the major Neapolitan university known as the “Federico II”. On the official date of November 1st 1991, the Vanvitelli University began to function autonomously with nineteen thousand enrollments and eight faculties located in five different territorial areas of Caserta and Naples.  Currently, there are thirty thousand students attending the Vanvitelli’s 18 Departments.  The University’s multicampus structure has two offices for its Rector: one in Naples and one in the Royal Palace of Caserta.

 

Allensbach University, Germany

The Allensbach University was founded in 1996 as a WHL scientific university in Lahr and has been active as a state-approved university for over 20 years. Since September 2015, the Allensbach University has been based in Konstanz am Bodensee under a new name and with a new concept.

 

MCI Management Center Innsbruck, Austria

MCI is a private educational institution, owned by public institutions, like the municipality of Innsbruck, Chamber of Commerce, Chamber of Industry and the  most renowned university in Austria – the University of Innsbruck. In fact, MCI is part of the concept Open University Innsbruck, composed together with the University of Innsbruck. Practically, MCI as part of the University of Innsbruck shares the infrastructural, spatial, material, sports and other capacities with the University of Innsbruck.
The University of Innsbruck, which is also owner of MCI is one of the oldest universities in the world, founded in 1669. The university has 16 schools, 27 500 students  and  4 500 employees – academic staff. The university is ranked  200th on the Shanghai list of 500 best universities in the world that is a high ranking. 25 study programs operate within MCI ,undergraduate and postgraduate studies.
The International University of Struga is the only university not only in the Balkans but also in the wider region, which has concluded a cooperation agreement with MCI.

 

University of Lusofona, Lisboa, Portugal

University of Lusofona is the largest private university in Portugal. It was founded in 1989 and currently over 9000 students are part of this university. The university is a part of the group Lusofona, which administers other universities in Portugal, Brazil, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique and other countries. Lusofona University has accreditation for three study cycles, offering 10 undergraduate, 10 postgraduate and 4 doctoral study departments. The total number of study programs offered by the university is 92.

 

Green River College, USA

Green River College started as a program of adult evening education in 1945 as part of the Auburn School District. The school was approved to become a community college in 1963 and began technical and professional programs in September 1964. Green River College offers classes to prepare students for academic transfer to a four-year college or university; more than 40 professional and technical programs; and classes in Adult Basic Education and English for speakers of other languages.

 

Odlar Yurdu University, Azerbaijan

“Odlar Yurdu University” from Baku, Azerbaijan is one of the most reputable private universities in Azerbaijan. It was founded in 1995; 6 faculties and 8 centers are functioning under the patronage of the university. University has developed an extensive network of international cooperation in recent years, including cooperation in the field of issuance of double diplomas. Apart from other universities, Odlar Yurdu University has signed a cooperation agreement and issuance of double diplomas with the “International University of Struga” as well.

 

Cologne Business School, Germany

Cologne Business School GmbH (CBS) is a private business school established in 1993 in the city of CologneGermany. The business school is a state-recognized university of applied science and conducts research in many fields.

In the 2014–2015 Center for Higher Education rankings, Has ranked Cologne Business School among the three best business schools in Germany for their master’s degree programs.  Additionally the business school noted top score and recognized for “international orientation”, “international orientation master”, and “practical relevance”. The MBA program has been recognized as one of the most popular in Europe.

The business newspaper Wirtschaftswoche published the 2015 Uni-Ranking within the field of business and economics in Germany, in which Cologne Business School (CBS) was ranked number 4.

 

Jaume 1 University, Spain

Jaume 1 University is a university in the city of Castellón de la PlanaSpain. It was founded in 1991. It is named after Jaume I, the king who founded the Kingdom of Valencia. Universitat Jaume I is currently the leading higher education and research centre in the north of the Valencian Community and it is continually seeking to enhance the social, economic and cultural development of the society in which it is immersed through the creation and transmission of knowledge. At the UJI, approximately 15 000 students share a single campus, a number that makes it a close-knit University but not an overcrowded one, thus allowing students to enjoy personalized attention at all times. The campus, covering 176 000 m2, has 4 faculties and many research and management buildings articulated around a central 13 000 m2 garden, called the Jardí dels Sentits (the garden of the senses).

 

University of Split, Croatia

The University of Split was established in 1974 and has 13 faculties and 124 study programs. The university has accreditation for three cycles of studies – bachelor, master and PhD, more than 1.500 academic staff and more than 20.000 students. The university cooperates with many distinguished universities in the world and is also a member of many reputed university associations.

 

Utena University of Applied Sciences, Lithuania

Utena University of Applied Sciences is a state university which offers  21 study programs in the field of economy, tourism, agriculture, law, ecology, information technology, electrical engineering, and others. Furthermore, graduates of this university have possibility to get double diploma with higher education institutions in Latvia, Bulgaria and Great Britain thanks to the cooperation agreement concluded by Utena University.

 

European University of Business, Poland

European University of Business was established in 2001 and since inception it has been educating and upskilling leaders with creativity, management and performance skills to contribute to local and global economy.

The university is ranked on 1st place in the ranking of Private Bachelor-Awarding Schools and State Higher Education Vocational Institutions in Wielkopolska – Educational ranking “Perspektywy”. I has also earned the prestigious certificate “School of Leaders” in the contest organized by Education and Higher Learning Development Foundation.

 

Gyumri State Pedagogical Institute of Armenia

Gyumri State Pedagogical Institute of Armenia  is one of the oldest state higher education institutions in Armenia, whose roots date back to 1936.The institution has 7 departments, offering a wide range of different study programs.Celebrities from public and political life in Armenia have studied in the institution,names like Hovhannes Shiraz- one of the most famous Armenian poets, and Samvel Balasanyan – mayor of Gyumri.

 

University of applied sciences Baltazar Zapresic, Croatia

Baltazar Zaprešić University was founded 15 years ago and has achieved exceptionally high academic results  in recent years . The university has 4 study programs in the fields of business, management and computer science.

 

University of Oradea, Romania

The University of Oradea is a public university located in the city of Oradea in north-western Romania. With 15 faculties, the university has a total of 123 fields of study for undergraduate and 151 post-graduate degrees. The University employs 1,600 people, of which 1,080 are members of the academic staff and over 21,000 students.

 

University of Pitesti, Romania

The University of Piteşti, Romania. It is a state university in Romania, whose roots date back to the distant 1962 but 1991 is considered as the official year of establishment. The university includes 5 faculties with a large number of study programs in business, law, engineering, information technology, education, natural resource management, social sciences, health, Mathematics and others.

The university has over 700 members as academic staff and around 12000 students.

 

Karoly Robert College, Hungary

Karoly Robert is a state college which was founded 55 years ago.  The college has accreditation for undergraduate and postgraduate studies in management, business, accounting, finance and leadership.

 

Sting Academy, Czech Republic

STING Academy is the first private university in Brno, founded in 2000. The university has accreditation for first and second cycle of studies. Over the last couple of years, STING Academy has received a growing number of awards, among them the award for the best SME in Brno and in 2015 the prestigious award for the best private university in the Czech Republic.

 

Ventspils University College

Ventspils University College (VUC) was founded in 1997 as a self-governing state university college and a scientific institution. Its basic activity is to carry out scientific research and to implement academic and professional study programmes.

 

Schiller International University

Schiller International University is a private American university with seven campuses in six countries. Campuses are located in London, England; Paris and Strasbourg, France; Madrid, Spain; Heidelberg, Germany; Leysin, Switzerland; and Largo, Florida. SIU offers Associate’s, Bachelor’s and Master’s degrees in a number of areas. Founded in 1964 by Dr. Walter Leibrecht as a study abroad program for Americans in Germany, it now provides undergraduate and graduate education to students from over 100 countries. Most Schiller campuses are in or near major cities offering abundant cultural opportunities in which students are actively encouraged to participate. The University is unique in that it gives students the opportunity to transfer from one campus to another, from one country to another, while remaining in the same university without loss of time or credit.

 

University Of Tirana

It was the first university in Albania when it was founded in October 1957 as State University of Tirana by joining together five existing institutes of higher education. The number of students attending this university is over 14,000 and the number of teaching staff is over 600. The Rector is Dhori Kule (from 2008).

 

University “Ismail Qemali”, Vlore, R. Albania

The University of Vlorë “Ismail Qemali” is a public university located in VlorëAlbania. It was founded in 1994 as Vlorë University of Technology Ismail Qemali. As of 2014, it offers degrees in economics, public health, and humanities, in addition to engineering and technology.

 

University of Elbasan, Albania

Aleksandër Xhuvani University is a successor institution of the “Elbasan Normal School”, a teacher training institution that was founded on December 1, 1909. “Shkolla Normale” was a secondary school – the first to teach in the Albanian language. It continues to exist as a school within the University and is called Shkolla Normale Pedagogjike.

The first establishment of an institution of higher education in Elbasan occurred in 1971 with the founding of the Institut i Lartë Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani” (Aleksandër Xhuvani Higher Educational Institute). This institution consisted of several teacher training departments (Albanian Language and Literature, Mathematics and Physics, History and Geography, Chemistry and Biology), as well as Engineering and Economics departments that were outposts of the University of Tirana. On November 12, 1991, the Institute became the Aleksandër Xhuvani University.

The university is named after Aleksandër Xhuvani, an Albanian philologist and educator.

 

University of Shkoder Luigj Gurakuqi, Albania

The University of Shkodër “Luigj Gurakuqi” in Albania was established in 1957. It has 6 faculties, 15 branches, 14 departments and more than 140 professors. There were more than 10,000 students studying in 2007.

 

South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria

The University “Neofit Rilski” is a state university from Bulgaria founded in 1976. Mainly, the university was working as an affiliate of the Sofian University, but since 1983 it has been functioning as an independent higher educational institution. It is situated in Blagoevgrad. Today, the university is ranged as one of the best universities in Bulgaria, which enrolls large number of students each year. There are 7 faculties and 1 college within the university.

 

University in Sarajevo, BiH

International University of Struga has signed cooperation memorandum with the University in Sarajevo. This collaboration provides mutual support for the development of education and science. University in Sarajevo has donated and enriched the library of the International University of Struga with many titles in the field of legal and political sciences.

 

Kensington College of Business

International University of Struga is an affiliate college of Kensington College of Business and has a right to offer their study programs. KCB is an official partner of the University of Glamorgan and as a renowned institution has been operating in the educational system of UK for the last 25 years. Several government and professional bodies like NFCE, ICSA, CIM and AIHEP have accredited the college.

 

HyGrade International

HyGrade is a well established business consultancy group that has the skills and experience within its organization to help companies in any area of their business and at any stage of its growth, managing change, process improvement and business development.

 

Dzemal Bijedic University of Mostar, BiH

International University of Struga and the Dzemal Bijedic University of Mostar, established a cooperation in order to promote academic and cultural cooperation between the two institutions.

Cooperation will be implemented through the following activities

  • networking and mutual exchange of teachers, staff and students;
  • joint participation and applications access funds dedicated to education, research and artistic activities;
  • running joint programs, symposia, congresses, seminars, courses, summer schools, workshops and other forms of cooperation of mutual interest;

The exchange of professional literature, textbooks and other university publications

 

University of Sarajevo, BiH

International University of Struga and the University of Sarajevo, established cooperation in order to promote academic and cultural cooperation between the two institutions.

Cooperation will be implemented through the following activities

  • networking and mutual exchange of teachers, staff and students;
  • joint participation and applications access funds dedicated to education, research and artistic activities;
  • running joint programs, symposia, congresses, seminars, courses, summer schools, workshops and other forms of cooperation of mutual interest;

The exchange of professional literature, textbooks and other university publications

 

International University of Novi Pazar, Serbia

International University of Struga and the International University of Novi Pazar, established a cooperation in order to promote academic and cultural cooperation between the two institutions.

Cooperation will be implemented through the following activities

  • networking and mutual exchange of teachers, staff and students;
  • joint participation and applications access funds dedicated to education, research and artistic activities;
  • running joint programs, symposia, congresses, seminars, courses, summer schools, workshops and other forms of cooperation of mutual interest;

The exchange of professional literature, textbooks and other university publications.

 

Istinie University, Turkey

Established by the 21st Century Anatolian Foundation in 2015, as a continuation of 25 year old knowledge and saving of MLP Care group. Brought together 3 different hospital brand, Liv Hospital, Medical Park and VM Medical Park, with over thirty hospitals. The university which was established by the largest private health group in Turkey. Provides education in 46.000 square meter area in Cevizlibağ settlement 34.000 square meter area in Çekmeköy settlement and 300 beds capacity in training research Hospital in Bahçeşehir.

Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

Istanbul Sabahattin Zaim University is a Turkish private higher-education institution established by “İlim Yayma Vakfı” on April 24, 2010. The education at the university began in the 2011-12 term.

The university was named after Sabahattin Zaim (1926-2007), who was a professor of economics in the Faculty of Economics at Istanbul University until 1993. A Macedonian from birth, he served as the founding rector of the International University of Sarajevo in 2003-04 after he taught at several universities in and outside Turkey. He was also a founding member of İlim Yayma Vakfı.

The university’s main building is situated in Eyüp, and the campus is located in Halkalı, Küçükçekmece.

 

“Ordu” University, Turkey

The University Ordu is one of the most respected and well known Universities in Republic of Turkey. This University was established in 2006 due to the merger of the top two Universities in Turkey, Ondokuz Mayıs and Karadeniz Technical University.  Even thought this University is considerate as a relatively new, it has an enormous experience resulting from the successful past and the professional academic staff. There are 10 Faculties, 3 Institutes, 3 higher education colleges and 10 higher specialized school streams.

 

“Adnan Menderes” University, Turkey

This University was established in 1992 and today it is considered as one of the best equipped educational campuses not only in Turkey but worldwide. The University has more than 4.500м2, , 36 student clubs, and all of this just to make students feel more comfortable.  The University has 3 institutes and 7 Faculties.

 

University “Illyria”, Albania

The University “Illyria” was established in 2007 in Tirana, Albania. This is a highly respected higher educational institute with three Faculties- Faculty of Law, Faculty of Political Sciences and Faculty of Economy.

 

State University of Novi Pazar, Serbia

The University of Novi Pazar is a high ranged educational institution in Republic of Serbia, established in 2006. This University holds accreditation for undergraduate, postgraduate and doctoral studies. The University has three Faculties with 10 departments.

 

“Trakya” University, Edirne, Turkey

“Trakya” University was established in 1982. Today, this University has 4 institutes, 12 Faculties. The University has its own campus which allows student to study in the most fashionable conditions, providing them with modern accommodation, fun and relaxation activates. This University is league with the best European University.

 

Aleksander Moisiu University, Durres

This is a state University established in 2005 in Durus, Albania. This University has five Faculties each one offering modern and compatible European system of education.

 

“Biznesi” College University, Pristine, Kosovo

This is a private higher educational institution, established in 2004, in Pristine. The number of students at this University continuously grows. Now there are more than 8.500 students. Students can sign up in one of the four undergraduate and postgraduate study programs.

 

“ALFA” University, Belgrade, Serbia

“Alfa” University is the first private University in Republic of Serbia. This University exists for 20 years now and holds more than 20 accredited study programs. “Alfa’ University has three levels of study programs: undergraduate, postgraduate and doctoral study.

 

LIEPAJA University, Latvia

Liepaja University is a Latvian state University established in 1954. Since it is among the oldest University it is one of them most respected Universities in Latvia and in the other European countries as well. There are undergraduate, postgraduate and doctoral study programs. This University has more than 30 accredited study programs and more than 20.000 graduate students.

 

Tsenov Academy of Economics, Bulgaria

Tsenov Academy of Economics is a leading high educational institute in Bulgaria. There are 4 Faculties, 18 departments and many more research institutes and centers. More than 10.000 students study there. This University also offers distance-learning program.

 

IBS International Business School, Ljubljana, Slovenia

The International Business School Ljubljana is a higher educational institution which offers three study programs for international business studies. During the last period it has developed a strong international cooperation with many universities from Europe, the USA and Canada.

 

New Bulgarian University, Bulgaria

It is a private higher educational institution from Bulgaria, founded in 1991. There are many departments and research centers within the university.