Informacione Publike

Меѓународен универзитет во Струга

Адреса

нас. Езерски лозја бр. 1
6330, Струга

Телефонски броеви

046 786 160

Службени лица

Билјана Цигловска Бојчевска

071 349 803

контакт e-mail

b.ciglovska@eust.edu.mk

info@eust.edu.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

www.iust.edu.mk

огласна табла

Функционер – одговорно лице

Армен Кадриу

070 362 536

контакт e-mail

a.kadriu@eust.edu.mk

Анонимизирани барања и одговори