Semestri Dimëror

Master

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 - Semestri 1

Kriminalistikë – Arsim Special Fizik

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 - Semestri 3

Kriminalistikë – Arsim Special Fizik

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 - Semestri 5

Kriminalistikë – Arsim Special Fizik

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 – Semestri 1

Jurisprudencë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 – Semestri 3

Jurisprudencë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 - Semestri 5

Jurisprudencë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 – Semestri 1

Kriminalistikë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 – Semestri 3

Kriminalistikë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 - Semestri 5

Kriminalistikë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 - Semestri 1

Shkencat Ekonomike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 – Semestri 3

Shkencat Ekonomike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 – Semestri 5

Shkencat Ekonomike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 - Semestri 1

Shkencat Politike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 - Semestri 3

Shkencat Politike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 – Semestri 5

Shkencat Politike

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 1 – Semestri 1

Fakulteti i Teknologjisë Informative

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 2 - Semestri 3

Fakulteti i Teknologjisë Informative

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD
Viti 3 - Semestri 5

Fakulteti i Teknologjisë Informative

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DOWNLOAD