FORMULARI M1

PËR REGJISTRIMIN E MATURANTËVE NË MATURËN SHTETËRORE 2019
Plotësohet vetëm nga maturantët që përfundojnë shkollën e mesme në vitin 2019

I. Të dhëna personale.

Plotësohen nga maturanti.

2

II. Të dhëna shkollore.

10. Lëndët me zgjedhje:

LISTA E LËNDËVE ME ZGJEDHJE PËR GJIMNAZET, SHKOLLAT E MESME ARTISTIKEDHE SHKOLLAT E MESME PROFESIONALE