FORMULARI M1Z

PËR REGJISTRIMIN E MATURANTËVE NË MATURËN SHTETËRORE 2019
Plotësohet vetëm nga maturantët që përfundojnë shkollën e mesme në vitin 2019

I. Të dhëna personale.

Plotësohen nga maturanti.

2

II. Të dhëna shkollore.

III. Të dhëna lëndore.

Plotësohen nga kandidati

13. Lëndët e detyruara:
13.1 Lëndët e detyruara që do mbarten:
13.2 Lëndët e detyruara që do të japësh provim:
14. Lëndët me zgjedhje:
14.1 Lënda me zgjedhje që do të mbartet.
14.2 Zgjidh lëndën me zgjedhje që do të japësh provim:

LISTA E LËNDËVE ME ZGJEDHJE PËR GJIMNAZET, SHKOLLAT E MESME ARTISTIKEDHE SHKOLLAT E MESME PROFESIONALE