Објавување на научното списанието The Heritage бр. 26

Ве известуваме од редакцијата на Научното списание „The Heritage“ за објавување на бр. 26 со научни трудови.

Start Time

12:00 am

декември 20, 2022

Finish Time

12:00 am

декември 20, 2022

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330