ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

Целта на Правниот факултет е да ја подготви следната генерација правни експерти засновани на современи студиски програми со цел да се создаде профил на правник со високо ниво на професионални знаења и вештини; адвокат способен да одговори на потребите и услугите што се бараат во современата теорија и практика.

Овој Факултет им дава можност на студентите да стекнат професионално знаење што ќе им овозможи да станат успешни правници способни да му служат на јавниот и приватниот сектор.

Правниот факултет нуди студиски програми за додипломски и постдипломски студии каде студентите имаат можност да изберат еден од следните предмети:

* Правни студии

* Криминалистика и детектив

Според Болоњската декларација, студентите посетуваат 3+2 студиски програми во зависност од студискиот предмет што го избрале претходно. Во текот на првата академска година од додипломските студии, сите студенти ќе имаат исти предавања за да се стекнат со основни познавања од Законот.

Додека во втората и третата академска година студиската програма се избира во зависност од избраниот студиски предмет што го нуди Факултетот.

Како правна научна организација, Правниот факултет презема одговорност и ги применува своите обврски кон регионот, државата, нацијата како и кон меѓународните организации со цел да придонесе во развојот на профилот на адвокатот во општеството.

Главната цел на Правниот факултет е да ги едуцира студентите, да создаде успешни правници, кои ќе влијаат на општеството во кое живеат и работат.

Со почит,

Доц.д-р Дритон Харуни