Kristjana Preni

Кристјана Прени

АЛУМНИ

Во годините поминати во МУС запознав некои од личностите кои најмногу влијаеја на мојата академска подготовка. Решив да го продолжам моето академско патување во Англија каде што моментално магистрирам. Во интензивната работа што ја бара вториот циклус на студии, лесно ги одразив плодовите на посветената работа на моето тригодишно искуство во МУС.

Кристјана Прени- Универзитетот Саут Банк, Лондон, Англија