No Activities – Please check again later

Drejtimi Jurisprudencë Viti i I-rë

Drejtimi Jurisprudencë dhe Kriminalistike viti II-të

Drejtimi Kriminalistik Det. Vitit I-rë

Drejtimi Kriminalitsike dhe Jurisprudence viti i III-të

Drejtimi Shkenca Politike

Fakulteti i shkencave kompjuterike

Fakulteti Shkencave Ekonomike

Raspored na predanja leten semestar 2020 - Ekonomski

Raspored na predanja leten semestar 2020 - Praven

No other notifications, please check again later.