The Heritage Nr.1

The Heritage Nr.2

The Heritage Nr.3

The Heritage Nr.4

The Heritage Nr.5

The Heritage Nr.6

The Heritage Nr.7

The Heritage Nr.8

Content will be posted Soon.

The Heritage Nr.9

The Heritage Nr.10

The Heritage Nr.11

The Heritage Nr.12

The Heritage Nr.13

The Heritage Nr.14

The Heritage Nr.15

The Heritage Nr.16

The Heritage Nr.17

The Heritage Nr.18

The Heritage Nr.19

The Heritage Nr.20

The Heritage Nr.21

E Drejta Biznesore

E Drejta Biznesore – Gëzim S. Selimi

Njeriu dhe Natyra në Globalizëm

Njeriu dhe Natyra në Globalizëm – Astrit Mema

Hyrje ne Ekonomi

Hyrje në Ekonomi – Todor Todorov, Armen Kadrioski

Kontabiliteti- Për vitin e II-të

Kontabiliteti- Për vitin e II-të – Doc.dr. Gëzim Selimi, Ecc. Shpresim Seferi

Krimi i Organizuar dhe masat e vecanta hetimore per zbulimin e tij ne R.M.

Krimi i Organizuar dhe masat e vecanta hetimore per zbulimin e tij ne R.M. – Doc.dr. Dashmir Nasufi

Bashkëpunimi Shumëpalësh dhe Institucionet Ndërkombëtare

Lisen Bashkurti – Bashkëpunimi Shumëpalësh dhe Institucionet Ndërkombëtare

Makroekonomiks

Makroekonomiks – Prof.Dr. Anastas Angjeli, Prof.Dr. Armen Kadriu, Doc.Dr. Alqi Naqellari

Меѓународни Економски Односи

Меѓународни Економски Односи – Д-р Армен Кадриу, Д-р Флорида Вељаноска, Д-р Билјана Цигловска

Menaxhimi Detektiv

Menaxhimi Detektiv – Doc.D-r Dashmir Nasufi

Negociatat dhe Globalizmi

Negociatat dhe Globalizmi – Lektor. Shpetim Cami, Ass. Dorian Leka

Politikat ekonomike dhe ambienti politik shqiptar

Politikat ekonomike dhe ambienti politik shqiptar – Dr. Alqi Naqellari

Банкарски Маркетинг

Банкарски Маркетинг – Д-Р БОШКО ЈАЌОВСКИ, Д-Р АРМЕН КАДРИОСКИ

CALL FOR PAPERS-THE HERITAGE - NR.20

THIRJE PËR PUNIME SHKENCORE-“THE HERITAGE” - NR.20

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ-“THE HERITAGE” - БР.20

Call for Papers - New Emerging Trends in Western Balkan Conference 2019

Dear All,

International University of Struga, calls You to participate in the Scientific Conference – “New Emerging Trends in Western Balkan 2018-2022”, within the framework of the 6th International Scientific Conference “Scientific Challenges for Sustainable Development SCfSD, 2019” which will be held on 18th of May 2019, in Struga, R.Macedonia.

The deadline for abstract submission is 21 of April 2019.

Further details about deadlines, topics and abstract submission instructions You may find in the attached files.

We are looking forward to seeing You in Struga!

Best Regards,

Organizational Committee of NETWB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tënderuar,

Universiteti Nderkombëtar I Strugës, Ju bën thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore – “Trendet e Reja në Ballkanin Perëndimor 2018-2022” në kuadër të Konferencës së 6-të Ndërkombëtare Shkencore ‘‘Sfidat Shkencore për Zhvillim të Qëndrueshëm – 2019”, e cila do tëmbahet më 18 Maj 2019, në Strugë, R. Maqedonisë.

Аfati I dorëzimit të abstrakteve është 21 Prill 2019.

Informata më të detajuara për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të abstraktit Tuaj, mund ti gjeni në dokumentin e bashkangjitur.

Mirë u takofshim në Strugë!

Këshilli Organizativ NETWB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Почитувани,

Меѓународниот Универзитет во Струга, ги поканува истражувачите од областа на економските, правните и политичките науки, информатичката технологија, како и екологијата,  да земат учество на научната конференцијата “Нови трендови во Западен Балкан 2018-2022”, во рамките на 6-тата Меѓународната Научна Конференција “Научни Предизвици за Оддржлив Развој, 2019”, која ќе се одржи во Струга, на 18 Мај 2019.

Крајниот рок за доставување на абстракт е 21 Април 2019.

Подетални информации околу темите и слично, може да најдете во приложениот повик.

Со почит,

Организациски Одбор NETWB

New Emerging Trends in Western Balkan Conference 2019
Trendet e Reja ne Ballkanin Perendimor – Konference 2019
Нови Трендови во Западен Балкан – Конференција
NETWB19_AbstractTemplate