Universiteti Ndërkombëtar në Strugë organizoi Konferencën e 5-të studentore

Ditën e sotme (07.05.2021) u organizua konferenca e 5-të studentore në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë. 

Si tematikë diskutimi ishte një nga çështjet më aktuale, gjegjësisht, “Edukimi gjatë Covid-19 dhe më pas” dhe gjuha angleze ishte gjuha zyrtare e konferencës.

Studentët kishin përgatitur Ese të shkëlqyera dhe u realizua një sesion diskutimi në të cilin ata prezantuan duke ndarë mendimet e tyre mbi tematikën në fjalë. Kryesisht kemi biseduar për vështirësitë dhe disavantazhet e të mësuarit në distanсë, disa nga përparësitë, sfidën, stresin dhe gjithçka që është e lidhur me të. Studentët tanë përgatitën punimet duke u bazuar në opinionet dhe të mbështetura nga prova.  Ata ishin në gjendje të flisnin qartë për konkluzionet e tyre, gjë që është me rëndësi jetike për studentët e gjuhës angleze.

Pas mbarimit të seancës  së  diskutimit studentët u pajisën me çertifikata pjesëmarrjeje. Dëshirojmë të përfitojmë nga ky rast të përgëzojmë dhe falënderojmë të gjithë studentët që morën pjesë në realizimin e konferences së 5-të studentore që përfundojë me sukses.

It was our great pleasure to host the 5th student conference at the International University of Struga today. The topic was one of today’s most controversial issues, that is, “Education during Covid-19 and beyond” and English was the official language of the conference. The students prepared some excellent essays and we had a discussion session at which they delivered a speech by sharing their thoughts on this very topic. We mainly talked about the difficulties and disadvantages of remote learning, some of the advantages, the challenge, the stress, and everything that goes with it. Our students produced opinion papers and their opinions expressed in their papers were well developed and supported by evidence. They were able to speak clearly about their conclusions, which is of vital importance for English language learners. When the discussion session was finished, we presented the well deserved certificates to the students. We would like to take this opportunity to congratulate and thank all students who played a part in making the 5th student conference a huge success.