Konkurs 2021-2022 SHQ

    Download

Konkurs 2021-2022 MK

    Download

Правилник за прв и втор циклус на студии МУС

    Download

СТАТУТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2009-2012

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2013-2016

    Download

ИЗВЕШТАЈ НА РЕКТОРОТ ЗА РАБОТАТА НА МУС ВО АКАДEМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

    Download

Извештај за самоевалуација на работа на МУС 2016-2019

    Download