Konkurs 2020-2021 SHQ

    Download

Konkurs 2020-2021 MK

    Download

Правилник за прв и втор циклус на студии МУС

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2009-2012

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2013-2016

    Download

ИЗВЕШТАЈ НА РЕКТОРОТ ЗА РАБОТАТА НА МУС ВО АКАДEМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

    Download

Извештај за самоевалуација на работа на МУС 2016-2019

    Download