Konkurs 2022-2023 SHQ

    Download

Konkurs 2022-2023 MK

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2009-2012

    Download

Извештај за самоевалуација МУС 2013-2016

    Download

Извештај за самоевалуација на работа на МУС 2016-2019

    Download

ИЗВЕШТАЈ НА РЕКТОРОТ ЗА РАБОТАТА НА МУС ВО АКАДEМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

    Download

ИЗВЕШТАЈ НА РЕКТОРОТ ЗА РАБОТАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА ВО АКАДEМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

    Download

СТАТУТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

    Download

Правилник за прв и втор циклус на студии МУС

    Download

Меѓународен универзитет воСтруга

Адреса

нас. Езерски лозја бр. 1
6330, Струга

Телефонски броеви

046 786 160

Службени лица

Билјана Цигловска Бојчевска

071 349 803

контакт e-mail

b.ciglovska@eust.edu.mk

info@eust.edu.mk

Билјана Цигловска Бојчевска – CV

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

www.iust.edu.mk

огласна табла

Функционер – одговорно лице

Армен Кадриу

070 362 536

контакт e-mail

a.kadriu@eust.edu.mk

Армен Кадриу – CV
Одлука за листа на информации од јавен карактер

Закон за високото образование

    Download