Криминалистика и детективи

МУС спроведува специјални обуки за студентите од студиската програма Криминалистика и детективи. Обуките се одвиваат во: Сала за обука и Центар за форензика на МУС, кој се наоѓа во ненаселена област и е опремен со сите потребни алатки, почнувајќи од заштитна и тактичка опрема, па се до IPSC (Меѓународна практична Стрелачка конфедерација) стандарди и вооружување на НАТО, стандард што треба да се имплементира во рамките на безбедносните мерки за секоја точка од програмата за обука. Форензичката пракса е едно од задолжителните барања за студентите по Криминалистика и детективи на МУС. Обучувањето, а потоа и оценувањето на студентите, создава високо професионални кадри кои се неспоредливо конкуретни со студентите од регионот.