ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

Студиската програма Eкономија и Бизнис обезбедува знаења од областа на деловната администрација и економијата воопшто, како во теоретска така и во практична примена. Математиката се користи како клучна алатка во анализата и интерпретацијата на податоците. Исто така, ефективната комуникација и современите методи на настава ја разбудија свеста кај учениците за потребата од нови иновации во решавањето на деловните проблеми, врз основа на барањата на клиентите и деловните цели. За имплементација на оваа програма е ангажиран соодветен академски кадар од областа на економијата, подготвен да се справи со проблемите во внатрешната или меѓународната трговија. Студиите на студиската програма од прв циклус по бизнис администрација траат три (3) години. По успешното завршување на студиите, студентот ќе се стекне со диплома за завршени додипломски студии: диплома од областа Бизнис економија.

Цели:

– Преку следење на предавањата и вежбите студентите стекнуваат основни знаења за основите во бизнис и да обезбедат широко разбирање за бизнисот воопшто,

– Студентите учат како да применуваат соодветни деловни модели во ситуации на одлучување и да применуваат етичко размислување во деловни ситуации

– Презентирање на студентите со основните принципи од областа на бизнисот и исто така обезбедува ефективна основа за тимска работа 

Цели:

– На студентите им се обезбедува темелно знаење за бизнис теориите, моделите и нивната имплементација на пазарот

– Да бидат особено препознаени од лидершипот, претприемништвото и деловната анализа на проблемите и истакнување на можностите

– Обезбедување основа за обемна подготовка за која било кариера која студентот може да ја избере, како и обезбедување солидна подготовка за постдипломски студии во оваа област и во други слични како оваа