ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За спроведување на оваа програма е ангажиран соодветен академски кадар од областа на дипломатијата и прашањата во меѓународни рамки. Студиите на студиската програма од прв циклус по Дипломатија и меѓународни односи траат три (3) години. По успешното завршување на студиите студентот ќе се стекне со диплома за завршени додипломски студии: диплома од областа Дипломатија и меѓународни односи.

Цели

 1. Целта на оваа област на студии е да им обезбеди на студентите можност за севкупна перспектива на моделите и институциите кои ги водат меѓународните односи.
 2. Студентите мора да бидат запознаени со деталната анализа на процесот на создавање институции и меѓународни организации.
 3. Проучување на потеклото на дипломатијата и нејзиниот современ развој.
 4. Модерната геополитика на земјите и пристапот на земјите кон масовна глобализација.
 5. Дефиниција на правни инструменти и правни лекови кои мора да се користат за преговарање за различни договори помеѓу земји/институции/организации.
 6. Ангажирање на студентите во студии на случај за иновации и интервенции на надворешните политики во Колаборативната постапка меѓу земјите.

Цели

 • Дипломирани студенти на крајот од првиот циклус на студии по меѓународни односи, треба да бидат способни да класифицираат типови на меѓународни организации.
 • Да може да разбере дека во основа секоја меѓународна врска е соработка.
 • Да се ​​биде скептичен во врска со развојот на историјата на дипломатијата и да има општи познавања за национални и меѓународни прашања.
 • Да има акумулирано релевантни информации за меѓународното законодавство и да има прецизна рамка на дипломатскиот протокол.
 • Да ги спроведуваат своите мислења за формите и нивоата на соработка елаборирајќи научни случаи поврзани со степенот на општествениот развој, институциите и различната политика.