ПРАВОСУДСТВО

За реализација на оваа програма е ангажиран соодветен академски кадар.

правосудните студии од првиот студиски циклус траат три (3) години. по успешното завршување на студиите, студентот ќе се стекне со диплома за завршени додипломски студии: дипломиран од областа на правосудството.

Цели:

Целта на оваа област на студии е да им обезбеди на студентите можност за стекнување на општо правни знаења што ќе им послужат како основа за понатамошна специјализација во различни области. Тоа треба да им обезбеди на студентите знаење и општо разбирање на правото, во негова најширока смисла.

Целта не е да се едуцираат студентите за одреден и специјализиран дел од правото, туку да се оспособат да ги разберат целите, принципите и инструментите на правото и нивните подобласти. Понатаму, важно е да се обезбеди интердисциплинарно разбирање на правото кое ќе ги поврзе различните аспекти во областа на правдата-правото во неговиот економски, социјален и историски контекст.

Студентите ќе се запознаат со меѓународното право и неговата споредба со националното право. Од овој аспект, предметот англиски јазик ќе биде задолжителен во четири семестри.

Една од главните цели е запознавање на студентите со етичките норми на правото, директна примена на правото и  правниот контекст во демократското општество. 

Цели

Дипломираните студенти ќе добијат академски вештини прилагодливи на потребите на пазарот преку развивање силни, усмени и писмени комуникациски вештини кои се неопходни за ефективна и јасна правна анализа, на мајчин и странски јазик. Овие вештини исто така се наменети да покажат успех во кариерата на јавниот и приватниот сектор кој логично го следи степенот што ја нуди оваа програма.

Тие треба да бидат способни да користат специфични методологии кои ќе им овозможат да ги разгледаат правните случаи и да се занимаваат со нив.

Тие ќе стекнат знаења од областа на меѓународното и европското право, за да можат да ги  споредат со националното право, да го толкуваат и да донесуваат одлуки. Секој студент треба да биде способен да ги споредува различните правни системи и да разбере како законот влијае на различните национални, европски и меѓународни слоеви. Овие општи знаења, подоцна, ќе им послужат на студентите како добра основа за полагање на правосудниот испит.

Студентите во иднина треба да бидат способни да развијат свест за поврзаноста помеѓу правото и правдата и нејзината важност во едно демократско општество.

Ќе се запознаат со концептот на правото и правдата и треба да ги имплементираат овие стандарди, меѓусебно со демократски, човечки и етички стандарди.

Сфаќајќи го општественото знаење, студентите треба да бидат способни да комуницираат и исто така да ги разбираат другите професионалци од правото како неквалификувани професионалци со кои треба да работат заедно. Сите студенти ќе се запознаат со профитот и ќе ја ценат тимската работа.