КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ

Одделот за компјутерски науки нуди можности да ја унапредите својата кариера во индустријата на компјутерски науки. Примената на напредни методи во наставниот процес и континуираното поврзување на теоријата и практиката им овозможува на студентите да се подготват за решавање на сложени проблеми. Оваа програма обезбедува основни и напредни знаења поврзани со технолошките предизвици.

Додипломска студиска програма на катедрата за компјутерски науки трае шест семестри, студентот мора да стекне 180 кредити за да се квалификува со академска диплома “Дипломиран по компјутерски науки”. 

Цели:

– Индивидуална обука на студентите или обука во група, за научни проекти;

– Да им се овозможи на студентите да развиваат и имплементираат софтверски системи;

– Оспособување на студентите со потребните теоретски и практични знаења и нивна примена во реалниот живот.

– Обука и подготовка на студентите за нивната кариера на конкурентноста во глобалниот пазар. 

Цели:

-Студентите да се стекнат со знаења и основни концепти од областа на информатичката технологија и комуникација, како и напредни знаења за: примена и развој на веб, информациски системи и нивно управување, дистрибуирани системи, дизајн и имплементација на компјутерски мрежи, база на податоци, софтвер и друго софтверско инженерство.

– Обезбедување пракса за користење на компјутерски системи и информатичка технологија во секојдневниот живот и пошироко.

– Обезбедување можности за споделување меѓународно искуство и постојано ажурирање на случувањата во горенаведените области.